Nu kan privata skolor få solceller utan investeringskostnad

Nu har alla privata förskolor och skolor i Sverige möjlighet att få en solcellsanläggning installerad utan kostnad. Med ett leasingavtal betalar skolorna bara för den el som produceras, en rörlig kostnad som dessutom ligger cirka 10 procent lägre än kostnaden för elen från det fasta nätet. För Friendly Power är det viktigt att visa yngre generationer att man med medvetna val kan påverka klimatet positivt. Därför vänder sig leasingerbjudandet till skolor då många inte har råd att installera solcellsanläggningar.

En solcellsleasing innebär att Friendly Power tar hand om allt, det vill säga projektering, bygglovsansökan, montering och energiberäkning. I leasingavtalet ingår även att den överproduktion av energi som produceras under sommarhalvåret lagras och skolan kan använda den lagrade elen under nätter och vintertid när solcellerna producerar mindre el. På så sätt slipper skolan köpa tillbaka sin överproduktion till en högre kostnad från elleverantören vilket idag är vanligt. Service och eventuella reparationer under den flexibla avtalstiden som är på upp till 20 år ingår också. Skolorna har även möjlighet att under avtalstidens gång köpa ut solcellsanläggningen.

– Vi vet att många skolor har begränsade resurser, samtidigt tycker vi att det är väldigt viktigt att sprida nödvändigheten och fördelarna av att använda förnybar energi till den yngre generationen. Därför har vi tagit fram ett leasingavtal specifikt för skolor och förskolor så att de kan installera solceller utan kostnad och med ett rabatterat elpris som gör att de kan sänka sina elkostnader, säger Mikael Bergbom, vd på Friendly Power.

 Med förnybar energi från solceller bidrar man till ett bättre klimat då elproduktion från solceller inte ger några koldioxidutsläpp i drift. Solenergi har minimal påverkan på miljön och klimatet och man blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom behovet av köpt el minskar

– Att leasa sin solcellsanläggning är ett smidigt sätt att få tillgång till en förnybar energikälla samtidigt som man sänker sina elkostnader. I dagsläget erbjuder vi bara solcellsleasing till privata förskolor och skolor men vi kommer att titta på möjligheter att även utveckla denna tjänst till flera, berättar Mikael Bergbom.

Solceller använder ljuset från solen, inte värmen, för att producera energi. Det medför att solenergi produceras året runt, även om det förstås produceras mindre under de mörkare vintermånaderna. Det är takvinkel, byggnadens placering i förhållande till väderstreck och skuggning samt solens ljus som påverkar hur mycket el som produceras.